Monday, May 14, 2007

More responses...

އެއްވެސް އިރެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި އޮންނަ ސަރުކާރެއް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވައްޓާލުމަކީ އެއީ ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށް ދެއްކޭ ވަރަށް ނުބައި ނަމޫނާއެކެވެ. އައު ޕާޓީއަކުން ވެރިކަމާ ހަމަ ޙަވާލުވާއިރަށް އެވީ އެވެރިކަން ވައްޓަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނުކުންނާށެވެ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ ވެރިކަން ވެއްޓުން ނޫންކަމެއް ދިވެހިންނަކަށް ނޯންނާނެތާއެވެ. ހުޅަނގުގެ ޑިމޮކްރެސީއިން ލިބޭ ނަމޫނާއަކީ މިއީތޯއެވެ؟ ދިވެހިން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ އިޞްލާޙީ ބަދަލަކީ މިއީތޯއެވެ؟

The western democratic model is based on the ballot box. This is the peaceful method devised that people may decide things without resorting to arms and violence.

ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ކިޔަވަންދާ ބައެއް ދިވެހިންގެ ޙާލާމެދުވެސް ސަހަރޯވެރި ވާވަރުވެއެވެ. މިބައިމީހުންނަށް ވާގޮތަކީ މިމީހުންގެ ވިސްނުމުގެ ފެންވަރުދަށްކަމުން މިމީހުން ދާ ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ ސަގާފަތަށް ރޭރުވެވެނީއެވެ. އާގޮތެއް ފެންނައިރަށް އެގޮތް ރީތިވެގެން އެނޫން ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ވަނީއެވެ

What this Mullah is preaching is what he learnt in a madrassa in a foreign country.

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހެއް އޮތުމުގެ ބޭނުންތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި އުފެދިގެން މިއުޅޭ ދީނީ ޚިލާފުތައް ނައްތައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކޮށް، ދީން ދެމެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެހެން ދީނެއް ޤާއިމުވިޔަނުދިނުން ހިމެނެއެވެ. ދީނުގެ އަޞްލުތަކުން ބޭރުގައި ތިބެގެން ދީނުގެ ކަންކަމުގައި ފަތުވާދީ ހަދާ މީހުން ރާއްޖޭގައި އަބަދުވެސް އުޅެއެވެ. އަދި މިކަން ކުރާ މީހުންނަކީ އެކި ސިފައިގައި ތިބޭ ބައެކެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ދީނީ ފިތުނަ އުފެއްދުމެވެ. މިއީ ހުއްޓުވެންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This man and his organization has no right to enforce their religion on me.

No comments: