Wednesday, May 30, 2007

Economics of Religious Freedom

There are many reasons because Maldivians are intolerant towards their fellow countrymen of other faiths. One of them is because there is a large Islam educated clergy who do not want to lose a part of their market to other religions. They have Koran classes, they have the jobs in the mosques...etc. If other religions were allowed they will lose the monopoly they have on religious affairs. That is one reason why they teach intolerance towards other faiths.

Tuesday, May 29, 2007

Islamic Politics

Qur’an and history shows that Muhammad taught and led a totalitarian movement enforced by the sword similar to those led by other fascists and dictators. The government of Maldives compares very well to any totalitarian system of government. Ahaalath Party is a Islamist fundamentalist and Islamic extreme party which shares with the totalitarian regime of the dictator Maumoon Abdul Gayoom's government to centralization of political power and establish Islamic domination in The Maldives. Maumoon Abdul Gayoom is using Islam as a political movement and he is using Islam as a sword to crush the reform process and the democratization of Maldives. With the help from Adhaalath Party.
The dictator Maumoon Abdu Gayoom’s mandate isn't about building a few mosques, schools, or other centers to meet the needs of Maldivians. But to change the existing laws into Islamic laws and to make the supreme council of Islam in The Maldives the hub of the political spectrum and dominate Maldives by Mullahs and Islamic extremists. The way for Maumoon Abdul Gayoom and the Adhallath Party to do this is to masquerading Adahhath Party as a religious and a political party ( Party of Allah) But the religious disguise is becoming paper thin, as non-Muslims of Maldives and the amount of Maldivian leaving Islam is increasing day by day. We will publish the total no of Non Muslim Maldivian and their respective religions on this site shortly. Beware the crusaders are on the move and it has begun.And we shall prevail.

Thursday, May 17, 2007

A nation is made of people. For the common good of all people it is the responsibility of every citizen to grant his fellow citizens human rights. Not in part and pieces. But in totality.
Those who try to force beliefs that go against these rights are unfeeling and insensitive towards his fellow citizens. They do not have a right to behave in this manner.
Maldivis should not continue to enforce a particular religion on all its citizens. There must be room for people of all faiths.
People own a nation. The idea that a particular religion owns a nation is antiquated, unreasonable and heartless.
No religion should claim or own our nation.

Monday, May 14, 2007

My friend is moving out...

My friend has rented out the small place he has and is packing his bag to take his family out of the country. He is moving to Sri Lanka so that his children will have better education and a life free from the religious intolerance of Maldivian society.
There is a brain drain happening. There are people who do not wish an ideology or religion to be imposed on them. Throwing them out or expecting htem to move is not right. Room and space must be created that they remain in Maldives and contribute to the nation. After all it is their nation too.
Maldivians must be granted their rights as human beings if we are to join the rest of humanity. Maldives will not progress unless the state and religion are separated.

More responses...

އެއްވެސް އިރެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި އޮންނަ ސަރުކާރެއް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވައްޓާލުމަކީ އެއީ ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށް ދެއްކޭ ވަރަށް ނުބައި ނަމޫނާއެކެވެ. އައު ޕާޓީއަކުން ވެރިކަމާ ހަމަ ޙަވާލުވާއިރަށް އެވީ އެވެރިކަން ވައްޓަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނުކުންނާށެވެ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ ވެރިކަން ވެއްޓުން ނޫންކަމެއް ދިވެހިންނަކަށް ނޯންނާނެތާއެވެ. ހުޅަނގުގެ ޑިމޮކްރެސީއިން ލިބޭ ނަމޫނާއަކީ މިއީތޯއެވެ؟ ދިވެހިން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ އިޞްލާޙީ ބަދަލަކީ މިއީތޯއެވެ؟

The western democratic model is based on the ballot box. This is the peaceful method devised that people may decide things without resorting to arms and violence.

ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ކިޔަވަންދާ ބައެއް ދިވެހިންގެ ޙާލާމެދުވެސް ސަހަރޯވެރި ވާވަރުވެއެވެ. މިބައިމީހުންނަށް ވާގޮތަކީ މިމީހުންގެ ވިސްނުމުގެ ފެންވަރުދަށްކަމުން މިމީހުން ދާ ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ ސަގާފަތަށް ރޭރުވެވެނީއެވެ. އާގޮތެއް ފެންނައިރަށް އެގޮތް ރީތިވެގެން އެނޫން ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ވަނީއެވެ

What this Mullah is preaching is what he learnt in a madrassa in a foreign country.

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހެއް އޮތުމުގެ ބޭނުންތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި އުފެދިގެން މިއުޅޭ ދީނީ ޚިލާފުތައް ނައްތައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކޮށް، ދީން ދެމެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެހެން ދީނެއް ޤާއިމުވިޔަނުދިނުން ހިމެނެއެވެ. ދީނުގެ އަޞްލުތަކުން ބޭރުގައި ތިބެގެން ދީނުގެ ކަންކަމުގައި ފަތުވާދީ ހަދާ މީހުން ރާއްޖޭގައި އަބަދުވެސް އުޅެއެވެ. އަދި މިކަން ކުރާ މީހުންނަކީ އެކި ސިފައިގައި ތިބޭ ބައެކެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ދީނީ ފިތުނަ އުފެއްދުމެވެ. މިއީ ހުއްޓުވެންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This man and his organization has no right to enforce their religion on me.

Sunday, May 13, 2007

Response to Adhaalathu Party continued..More nonsense in the Adhaalat Party website on this article.

މުސްލިމުން ވަނީ 1100 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި މުޅި ދުނިޔޭގެ ވެރިކަން ކޮށްފައެވެ.

There is no known record of Muslims ever having ruled Australia.
Or for that matter North and South America. Or China, Korea, Vietnam, Japan, Norway, Finland, Iceland or south Africa. And a lot more places.

Saturday, May 12, 2007

Adhaalath Mullahs and Islamic Virgins

The final achievement in life is to be nearest to Allah in heaven ( 7th heaven )says Adhaalath Mullahs.
There are, various levels or degrees of that. If a believer of Islam produces the highest deed in the faith, he is awarded that level of heaven, the nearest to the prophet Muhamed or the nearest to Allah.
If a believer of Islam blows himself up with a bomb and in the process kills many innocent people, provided he does it to defend his belief, that highest level of heaven is guaranteed to him according to Adhaalath Mullahs. This way of killing people no victim is innocent in the process of killing to defend Islamic loyalty. Those killed and wounded in a terrorist attack are not innocent in the eyes of the Adhaalath’s Allah. The objective of their god Allah is to subject all humanity to one belief. Adhaalath, stop preaching us and our children to defend Islamic loyalty and your belief. Adhaalath Party believes the guilty, and infidels, are all those who do not agree that Allah has everything under control. Oh Adhaalath !
Well, I do not understand this violent religion. From my point of view, that the faithful members of Adhaalath Party arrives in the highest heaven and is awarded the everlasting blessings of rivers of honey and everything he wishes, that includes alcohol, homosexuality , lesbians and orgies, not the least of which is a harem of pure virgins to charm himself in eternal sexual pleasure. Having sex in heaven? Oh Adhaalath!
Adhaalath fanatics please excuse my ignorance but you are the Mullahs who preach everything under the sky even if it comes to “ space technology ” as if you are the godly sprits who can wed 4 to 11 women and satisfy them at the same time. I need some explanation but I would like to know where all those virgins come from, since a virgin is only virgin one time, what happens to them after they are used? Millions of them need to be in supply throughout eternity. They must be coming from the mansions of gold where the prophet Muhamed lives since the eighth century!
Now, Mullahs imagine this , a heaven where there are more women than men! In the course of eternity, besides lots of honey and wine, which will eventually taste awful, imagine a level of heaven where virgins come in, are used, and then discarded to give room for the next! Or, is it that those virgins, upon being used, are somehow disposed of and dumped somewhere? Having lots of sex in between drinks cleanliness will be top priority . Changing blood-spattered sheets and all the rest. Who does the laundering ? Oh Adhaalath!
It seems that those virgins will either continue to be used after losing their virginity, but with no brains like you lot! This way, those innocent creatures can endure their sexual slavery for eternity. With no brain to think! This is what you Mullahs are preaching . Don’t think. Brain is only to read Quran and obey Allah, Don’t think! Says Adhaalath Mullahs!
Your characterization of the Islamic heaven is the limit in fantasy! Perhaps heaven is just that, after all: ADHAALATH MULLAHS IGNORANCE!

Mullahs destroying Islam

This is what I am saying since last six year and I am glad to find out that there is someone who have the same understanding. I like this guy.
SENIOR VICE-PRESIDENT of the All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) Dr Kalbe Sadiq today blasted the ‘Mullahs’ for destroying Islam. He said their ill-conceived fatwas (edict) had not only painted Islam in black hues but had also stopped its progress. Dr Sadiq assailed both Shia and Sunni ulema (clerics) for straying away from Quranic path.
Dr Sadiq said Islam laid stress on ‘pen culture’ but Muslims had resorted to ‘gun culture’. Delivering lecture on ‘Islam versus Muslims’ on Sunday, Dr Sadiq said these Mullahs had tarnished the image of Islam in the past and the process was still continuing. He said they had issued ridiculous fatwas, which hampered the progress of the religion.
He said both Sunni and Shia clerics were responsible for present deplorable situation of Muslims. He squarely blamed the ulema for lack of unity in Muslims. Dr Sadiq said these clerics had been fighting among themselves but asking the community to unite. “It is absurd situation”, he said.
Pointing out that Islam was not responsible for the conduct of Muslims, Dr Sadiq said the community had strayed away from intellectual approach and justice. He said Islam did not allow unjust approach against any community.
Dr Sadiq reiterated that birth control was not anti-Islamic, as the religion had laid stress producing good generation and not on degeneration. Dr Sadiq said even though Islam did not permit abortion, it however had not asked the believers to produce child without having resources for his upkeep.
He also attacked Saudi Arabia King Abdullah for his corrupt way of life. He charged chief Mufti of mosque in Medina for resorting to all anti-Islamic activities. Dr Sadiq said history had enough examples that both Shia and Sunni monarch led anti-Islamic life.
He said there had been ulema who even issued fatwas against use of rifles in army or construction of steamship in Turkey. He said Shia ulema had been living lavish life, which was against the tenets of Islam.
Referring to Shia clerics of Lucknow, Dr Sadiq said their participation in luxurious marriages was against Islam. “It is religious crime on their part”, he pontificated and invited the ulema community to debate with him on issues raised by him.
Source: Hindustan Times.

Adaalath and hypocrites

What adhaath says always contradicts real meaning of what they want to say and so is Islam. http://www.minivannews.com/news/news.php?id=3232

That’s why Islam and Adaalath are hypocrites http://www.adhaalathu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=53&show=1
After all how can a Mullah cheat another Mullah.

Mullahs

I don’t think community based conciliation existed in the Maldives. The state and the religion has the authority, in particular when it comes to punishment. As Islam is a religion of punishments, the state been the God and the God been the state. An atoll chief and or the community will not have the authority of the supreme mini Gods to judge and punish people. Many local customs have been destroyed by the Mullahs as is the case happening now .
In a few years, Blue Jeans and T shirts will be history in Maldives. Blue jeans and T shirts brings death and evil sprit to our nation and destroy it says the Mullahs. Keep the Mullahs under control as they will not hesitate to burn those before your grand children sees it.

A small response

This article on the Adhaalathu Party website is fascist and unacceptable.

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންކަމުގައިވީހިނދު

Are they talking about their party members or Maldivians? There are Maldivians of other faiths and beliefs. It is just there is no recognition that they exist.
އީރާނުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކީ ޑިމޮކްރެސީގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނިޒާމެކެވެ

The political system in Iran is not a democracy. It is a "theocracy".

ނަމަވެސް ހުޅަނގުގެ ޙަޟާރަތުގެ ޢުމުރަކީ އެންމެ 200 އަހަރެވެ.

The roots of western civilization go back to ancient Greece.